Persil

選擇合適的洗衣精及洗衣機

如何選擇合適的洗衣精及洗衣機

白色衣物可使用全效能產品:

  • Persil 寶瀅 全效能洗衣凝露
  • Persil 寶瀅 強效洗衣凝露
  • Persil 寶瀅 雙效洗衣膠囊

如果希望彩色衣物持久保持亮麗,我們建議使用:

  • Persil 寶瀅 護色洗衣凝露
  • Persil 寶瀅 護色雙效洗衣膠囊
  • Persil 寶瀅 薰衣草洗衣凝露

敏感膚質或嬰幼兒衣物:

  • Persil 敏感膚質 洗衣凝露

毛織品和絲織品建議使用:

  • Perwoll毛料和精緻衣物洗衣精